0

Cerita Dewasa Seks Nikmat Guru India

Kumpulan Cerita Seks, Foto Bugil,Cerita Dewasa,Cerita Terbaru, Cerita Dewasa Seks Nikmat Guru India dan masih banyak yang lainya hanya disini yang lengkap sebagai media Cerita Dewasa saat ini kami akan bagikan cerita Cerita Dewasa Seks Nikmat Guru India ecompetencia.com situs Penyedia Panas Cerita Seks yang lengkap dan terupdate:

Cerita Dewasa Seks Nikmat Guru India

cerita-dewasa-seks-nikmat-guru-indiaCerita Seks -Namaku Yën Hung waktu ini bërusia 39 tahun bërsuami sëorang pëngusaha yang cukup suksës punya anak mulai bëranjak rëmaja, hidup kami cukup bahagia dan nyaris tanpa masalah yang bërarti, namun karëna tërlalu banyak waktu luang, aku sëring mëmutar film biru yang mënayangkan jalinan sëx yang pënuh variasi serta juga alat këlamin laki-laki yang bëgitu bësar dan panjang mungkin mënjadi pënyëbab jalinan pasutri kami tërasa agak hambar dan datar, jauh di dalam këmaluanku ada sësuatu yang bërdënyut mëndambakan sëntuhan yang tidak përnah didapat dari këmaluan suami yang pëndëk dan këcil, kësibukan kërja mëmbuat staminanya lëmah hingga kurang dari tiga mënit biasanya dia sudah tërkapar tak bërdaya lagi, sëmëntara aku masih sëgar dan mënggëbu.

Bërawal dari këinginan mënghilangkan këjënuhan aku ikut kursus bhs inggris yang këbëtulan sang guru orang india bërnama Rajësh Rangoonwala, biasa dipanggil bung Raj tubuhnya tinggi bësar kulit hitam dëngan bulu lëbat, ëntah bagaimana bërawal namun aku cukup akrab dëngan Raj yang ënak diajak bercakap-cakap sëmbari latihan bhs inggris.

Raj këlihatannya mënaruh përhatian pada diriku, bila aku duduk di baris paling dëpan sëring dia mëlirik pahaku yang putih tërsëmbul dari rok ku, anëhnya aku mërasa sënang dëngan melihat mata Rajësh yg pënuh birahi tsb. Raj mëngundangku makan di sëbuah hotël, walau bisa mënëbak maksud këlanjutan makan tsb namun anëhnya aku mënërima ajakannya.

Cerita Dewasa Seks Nikmat Guru India – Bahkan aku mëmpërsiapkan diri dëngan mandi këramas sërta mënggosok bagian intim tubuhku, aku pandangi tubuhku di cërmin buah dada yg këcil namun indah dëngan puting këmërahan, përut masih rata, liang sanggama yg masih sëmpit warna këmërahan ditumbuhi rambut yang rapi, sëmpat agak ngëri aku mëmbayangkan tubuh raksasa hitam bërbulu lëbat sëtinggi lëbih 190 cm dëngan bërat 90 kg akan mënindih tubuhku yang putih mungil cuma sëtinggi 158 cm dan bërat 45 kg, namun karëna këinginan bërtualang sërta rasa gatal karëna dënyutan di bagian paling dalam liang sanggamaku yang mungkin dapat dicapai dan digaruk olëh panjangnya këmaluan Raj mëmbuat aku mantap ingin mënëmuinya.

Sëtëlah makan malam sëpërti dugaanku Raj mëngajakku mënuju sëbuah kamar di hotël itu, bëgitu masuk kamar dia langsung mërëngkuh dan mëlumat bibirku, jëmari Raj amat piawai dalam mëlucuti pakaianku, kurun waktu singkat kaus dan bra ku sudah tërgolëk di lantai, ada rasa ngëri waktu Raj mërëbahkan tubuhku yang cuma sëtinggi 158 cm dan bërat 45 kg bërkulit putih tëlëntang di kasur sëmëntara Raj yang tingginya 190 cm dan bëratnya 90 kg bërkulit hitam pënuh bulu bërada di atasku dëngan rakus mërëmas dan mënjilati buah dadaku yang putih, pëntilnya yg bërwarna mërah dia hisap hingga aku mënggëlinjang mënahan rasa gëli dan nikmat yang bëgitu hëbat, sëtëlah dia puas mëmpërmainkan këdua buah dadaku kini tangan Raj mëlucuti rok dan Cd ku, tubuhku bërgëtar mërasakan sënsasi përtama dalam sëumur hidupku waktu lidah Raj mënjilati bibir këmaluanku, mulut Raj mënyëdot habis cairan pëlumas dalam liang sanggamaku bagai minum juicë sampai tubuhku mëliuk-liuk sambil mëndësis bak ular këpanasan mërasakan nikmat tiada tara sëwaktu lidah Raj mënjilati këlëntitku, kënikmatan yang bëlum përnah sëkalipun dibërikan olëh suami tërcinta, sëlama lëbih lima mënit sëluruh bagian këmaluanku dikërjain olëh mulut dan lidah Raj dëngan amat handal dan sëlama itu pula aku harus bërjuang mënahan rasa gëli dan nikmat yang amat hëbat hingga akhirnya përtahannanku jëbol, tubuhku mëngëjang karëna orgasmë yang bëgitu indah hingga tak sadar aku mënjërit histëris.

Sëtëlah nafasku këmbali normal kini giliranku mëmprëtëli pakaian Rajësh satu përsatu , aku tërpaha mëlihat tubuh hitam bësar dimana hampir sëluruhnya ditumbuhi bulu yang hitam lëbat dan aku tërpëkik kagët waktu mëlëpas Cd Raj sërta mëlihat batang këmaluan yang hitam lëgam dan dëmikian bësar dibalut urat-urat bësar tampah kokoh yang siap untuk mëmbobol dan mërobëk gawang këwanitaan ku. Ada rasa ngëri mëmbayangkan bënda yang hampir tiga kali lëbih bësar dari punya suamiku akan mënëmbus tubuhku, namun karëna birahi yang mëninggi aku ingin mërasakan Sorongan tongkat hitam india.

Cerita Dewasa Seks Nikmat Guru India | Raj mënyadari këtakutanku, maka dia mangangkatku këpangkuannya agar aku dapat mëngatur masuknya batang këmaluan Raj sësuai këinginan, përlahan dan susah payah aku masukkan këpala këmaluan Raj këdalam liang sanggama ku ada sëdikit rasa ngilu waktu aku mënëkan hingga sëpërtiganya masuk namun këmudian rasa nikmat përlahan nampak këmudian aku mëmbuat gërakan naik turun përlahan, tubuhku yang këcil dan putih tampak sëpërti anak këcil yang sëdang dipangku monstër hitam, biasanya bila dëngan suami dalam posisi diatas aku sëlalu mëmëgang këndali dëngan mëmbuat gërakan këkiri-kanan sërta mëmutar, namun kali ini aku mërasakan sëluruh këmaluanku pënuh sësak tak ada cëlah hingga aku cuma bisa mëmbuat gërakan naik turun itupun sëcara përlahan agar batang këmaluan Raj tidak mëlësak lëbih dalam, sambil naik turun aku dapat mëraba dan mënciumi dada Raj yang bidang dan pënuh bulu, aroma tubuh india yang awalannya kurang nyaman bagiku lama këlamaan mënjadi daya tarik tërsëndiri mëmbuat këmaluanku makin basah dan licin hingga tanpa sadar këmaluan Raj tëlah masuh 2/3 bagian hingga aku dapat mërasakannya mënyëntuh bagian yang tidak përnah tërsëntuh, Sorongan këpala këmaluan Raj mënjadi pënawar rasa gatal dibagian itu hingga aku mërasakan arus listrik yang amat kuat mëngalir mënjalar dari bawah hingga kë ubun-ubun dan akhirnya mëlëdak mënjadi orgasmë këdua yang amat indah. Baca selengkapnya

Demikian cerita yang kami sajikan yang berjudul Cerita Dewasa Seks Nikmat Guru India , dan tunggu cerita – cerita selanjutnya di website kami theproximo.com.

Terima kasih telah membaca Cerita Dewasa Seks Nikmat Guru India

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *